Pri kupnji nekretnine često je najvažnije estetika ili lokacija same nekretnine. Međutim, kupnja nekretnina je pravni postupak, tako da ne smijemo zanemariti ni pravnu stranu. Što biste trebali učiniti i kako ili kada to učiniti kako biste kupnju učinili urednom i jednostavnom? Sve će to objasniti kroz niz blogova naš porezni savjetnik Ivica Baban.

Strane državljane koji kupuju (stječu vlasništvo) nad nekretninama u Republici Hrvatskoj možemo podijeliti u dvije grupe :

  1. Strani državljani iz Europske unije
  2. Strani državljani van Europske unije

a) strani državljani iz Europske unije mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske.

Izuzetak su jedino poljoprivredna zemljišta za koje vrijedi moratorij na njihovu kupnju od strane stranih državljana iz Europske unije do lipnja 2020 godine.

b) strani državljani van Europske unije moraju u upravnom postupku dobiti suglasnost za kupnju ( stjecanje vlasništva ) nad nekretninama u Republici Hrvatskoj od Ministarstva pravosuđa Republike.

Postoji i dodatan uvjet da samo oni državljani van Europske unije koji dolaze iz zemalja sa kojima Republika Hrvatska ima uzajamnost u stjecanju prava vlasništva nad nekretninama njihovih državljana mogu krenuti u upravni postupak te zatražiti suglasnost od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Ta je suglasnost, pored kupoprodajnog ugovora, nužna dokumentacija za upis vlasništva kupljene nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Ostali državljani van Europske unije koji dolaze iz država sa kojima Republika Hrvatska nema princip uzajamnosti u stjecanju vlasništva nad nekretninama njihovih državljana ne mogu kao fizičke osobe kupovati ( stjecati ) vlasništvo nad nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Oni se mogu odlučiti na osnivanje trgovačkog društva ( najčešće je to društvo sa ograničenom odgovornošću ili skraćeno d.o.o. ) te kao vlasnici trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj steći vlasništvo nad nekretninom.

Potrebno je znati da je tada vlasnik kupljene nekretnine trgovačko društvo registrirano u Republici Hrvatskoj u kojemu je strani državljanin član društva ( vlasnik ).

Porezne obveze

Prilikom kupnje nekretnine u Republici Hrvatskoj, pored kupoprodajnih troškova, moguće je da je kupac u obvezi platiti i porez na promet nekretnina ( PPN ) u visini od 3% od kupoprodajne cijene nekretnine ili procijenjenog iznosa vrijednosti nekretnine od strane Porezne uprave Republike Hrvatske.

To će se dogoditi u situaciji kada prodavatelj ne obračunava porez na dodanu vrijednost ( VAT ) za prodanu nekretninu, a što je vidljivo iz kupoprodajnog ugovora ili izdanog prodajnog računa od strane prodavatelja na kojem porez na dodanu vrijednost ( VAT ) mora biti posebno iskazan kao stavka ukoliko je isti obračunat.

Uloga Porezne uprave

U Republici Hrvatskoj javni bilježnici su u obvezi kopiju kupoprodajnog ugovora dostaviti Poreznoj upravi Republike Hrvatske, a koja će za one nekretnine nad kojima nije obračunat porez na dodanu vrijednost ( VAT ) kupcima poslati rješenje o obvezi plaćanja poreza promet nekretnina ( PPN ).

U slučaju da isprave o prijenosu vlasništva nad nekretninom nisu ovjerene u javnog bilježnika tada je obveza kupca da prijavi obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana za one nekretnine nad kojima nije obračunat porez na dodanu vrijednost prilikom prodaje.

Potrebno je naglasiti da stranom državljaninu van Europske unije kojemu je za stjecanje nekretnine na području Republike Hrvatske potrebna suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa porezna obveza nastaje u trenutku dobivanja te suglasnosti.